Circular economy & procurement experts

circulair inkopen | Fiets- en voetgangersoversteek | Kortenoord Allee Nijlantsingel

 

 Wageningen, december 2018/januari 219

In opdracht van gemeente Wageningen begeleidt Rendemint de circulaire aanbesteding voor Fiets- en voetgangersoversteek Kortenoord Allee  Nijlantsingel. Met deze aanbesteding zet Wageningen opnieuw hoog in op circulariteit. Gemeente Wageningen heeft in een eerdere aanbesteding een 'circulaire analyse' ingezet als gunningscriterium. Dit is een belangrijke en verregaande stap in de professionalisering van circulair inkopen. Met een 'circulaire analyse' middels de PRP®circular e-procurement software van Rendemint, kiest Wageningen voor een 'feitelijk oordeel' in een circulaire aanbesteding in plaats van een 'waardeoordeel'. De transitie naar een daadwerkelijke circulaire economie gaat over het nemen van stappen in het gehele proces die concreet en aantoonbaar bijdragen aan die transitie. Dat betekent in een aanbesteding dat we eerst een gelijk speelveld moeten creëren voor de markt. Dus een helder geformuleerde definitie van circulariteit. Daarnaast een heldere formulering van de terminologie binnen het aanbestedingstraject. Vervolgens is er een eenduidige methode nodig om de inspanning van de markt te registeren en te vergelijken. Binnen de PRP®-methodiek werkt Wageningen met een vooraf definieerde set criteria - de zogenaamde Required Fields - binnen de tool. Daarmee is het voor de markt enerzijds geheel vrij om hun 'beloftes' in te dienen maar anderzijds worden de inschrijvingen door de methodiek volledig vergelijkbaar. Dit wordt binnen de tool in stappen geborgd door eerst een automatische check op de volledigheid van de inschrijving. Vervolgens een check op die data die nodig is om circulariteit binnen de gekozen diepgang te meten. Als laatste volgen meerdere stappen van verificatie die een feitelijk oordeel borgen.

 

BEGELEIDING VAN DE MARKT

De methodiek die Wageningen volgt genereert uitdagingen aan de zijde van markt maar zeker ook intern. De lessons learned uit de eerdere aanbestedingen worden verwerkt in komende trajecten. Rendemint heeft in opdracht van Gemeente Wageningen enkele maanden geleden een sectormiddag georganiseerd voor de infra-markt waarmee gemeente Wageningen de markt in brede zin haar circulaire ambitie en methode heeft gedemonstreerd. In een leidraad wordt zo helder mogelijk uiteengezet wat circulair is en hoe de markt daar aan kan bijdragen. Nu wordt onderzocht of de inschrijvers gedurende inschrijfperiode nog meer begeleid kunnen worden voor de circulaire procedure, omdat het gehele traject voor vrijwel alle deelnemers 'nieuw' blijft. Wageningen wil hiermee de sterke bereidheid van de markt maximaal faciliteren zodat die bereidheid ook maximaal zal resulteren in oplossingen binnen de inschrijvingen die concreet en aantoonbaar bijdragen aan daadwerkelijke circulariteit. Een keuze voor een feitelijk oordeel betekent veel voor een organisatie. Toch staat Wageningen achter die keuze. Ondanks de forse uitdagingen die het met zich meebrengt, zoals gebleken uit eerdere inkooptrajecten, blijkt nog meer de noodzaak ervan. Wanneer de markt iets 'belooft' maar dit niet kan staven, blijft het bij een belofte. Zeker op het gebied van circulariteit zijn de beloftes niet van de lucht. Een gedegen verificatie binnen een gelijk speelveld is de stuwende kracht die markt en overheid kunnen inzetten om alle effort om te zetten in daadwerkelijk circulaire resultaten.